(via Being Black by Jane Elliott – YouTube┬ávia Kottke)